20 maja 2019 r.

RODO

Szanowni Państwo

Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Ośrodek Kultury Górna jest dla nas priorytetem, dlatego wdrażamy wszystkie zmiany zgodnie z wymaganiami RODO. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” art. 13), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@gorna.pl tel. 42 684 51 02.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej (promocja i upowszechnianie kultury) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a i e, ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE lub na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej lub podmioty działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
  w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.