Nowe funkcje łódzkich domów kultury

Remont i przebudowa istniejących budynków w ramach zadania „Nowe funkcje łódzkich domów kultury” wraz z dostawą sprzętu w podziale na 3 części w systemie zaprojektuj i wybuduj

 

Numer postępowania: ZIM-DZ.3322.6.2018
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data otwarcia ofert: 26.04.2018 13:00
Data składania oferty: 26.04.2018 12:00

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 20.01.2017
Data zakończenia realizacji projektu: 30.09.2019
Beneficjent: Miasto Łódź
Realizator: Zarząd Inwestycji Miejskich
Źródła dofinansowania: EFRR
Program Operacyjny: RPO WŁ ZIT
Priorytet/ Działanie/ Podzdziałanie: Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT
Cel: Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz rozwój zasobów kulturowych miasta Łodzi
Całkowita wartość projektu: 8 105 895,98 zł
Wartość dofinansowania unijnego: 5 340 350,67 zł
Krótki opis projektu:
Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez nadanie nowych funkcji trzem miejskim domom kultury (Poleski Ośrodek Sztuki, Widzewskie Domy Kultury i Ośrodek Kultury „Górna”).
Projekt obejmuje szereg prac remontowych w budynkach od piwnic aż po dach, termomodernizację oraz dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie (m.in. sprzęt nagłaśniający, komputerowy, oświetlenie, meble). Modernizacje techniczne w instytucjach pozwolą na wprowadzenie nowych form zajęć do oferty instytucji.
Dzięki dostosowaniu obiektów dla osób niepełnosprawnych możliwa będzie realizacja nowej funkcji – integracji ze środowiskiem z różnymi dysfunkcjami, nie tylko ruchowymi we wszystkich dziedzinach sztuki.