KONKURS //WYKAŻ INICJATYWĘ. ZOOM NA GÓRNĄ//

Ośrodek Kultury „Górna” z Łodzi, już po raz szósty szuka inicjatorów wydarzeń kulturalnych, inspiracji do nowych działań. Każdy, kto ma pomysł na imprezę kulturalną czy akcję społeczną, może wziąć udział w konkursie WYKAŻ INICJATYWĘ. ZOOM na Górną.
Z puli środków w wysokości 27000,00 zł, sfinansujemy od 3 do 7 inicjatyw.

Na inicjatywy czekamy do 18.06.2018

W jaki sposób można zgłosić swoją inicjatywę?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:
1. Za pomocą formularza wniosku w formie pliku docx, który znajduje się do pobrania pod linkiem:

Format .docx
Załącznik nr 2_ formularz wniosku_Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną 2018

Format .pdf
Załącznik nr 2_ formularz wniosku_Wykaż inicjatywę. Zoom na Górną 2018

Gdzie po wypełnieniu możesz go wysłać mailowo na adres PROJEKTY@GORNA.PL

lub dostarczać osobiście bądź drogą pocztową do siedziby Ośrodka Kultury Górna (ul. Siedlecka 1, Łódź 93-138).

2. Za pomocą aktywnego formularza wniosku, który znajduje się na stronie www.inicjatywa.gorna.pl

Gdzie po rejestracji możesz zalogować się, a następnie wypełnić Wniosek i złożyć go klikając w przycisk Złóż wniosek na końcu strony.

Czekamy na Twoją inicjatywę!

Pliki do pobrania:
Regulamin_wykaż inicjatywę. Zoom na Górną 2018

Załącznik nr 1 do Regulaminu_Rekomendacje dla składających inicjatywy

REGULAMIN KONKURSU NA INICJATYWĘ LOKALNĄ 2018
„WYKAŻ INICJATYWĘ. ZOOM NA GÓRNĄ”

1. Organizatorem szóstej edycji Konkursu „Wykaż Inicjatywę. ZOOM na Górną ”, zwanego w dalszej części Regulaminu „Konkursem” jest Ośrodek Kultury „Górna” w Łodzi.
2. Celem Konkursu jest nawiązanie współpracy między Ośrodkiem Kultury „Górna” i jego odbiorcami oraz włączenie mieszkańców w proces kształtowania naszej oferty.
3. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu powinna:
– dotyczyć: działalności społeczno-kulturalnej, działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnej, wspierania i upowszechniania kultury, sztuki i edukacji kulturalnej

inicjatywa powinna realizować rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy, zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu Konkursu
– być autorskim pomysłem wnioskodawcy
– zakładać wkład pracy społecznej wnioskodawcy w propagowanie własnej inicjatywy
– zakładać realizację inicjatywy w okresie sierpień – październik 2018 roku
4. Inicjatywa zgłaszana do Konkursu nie może zawierać aspektów politycznych i wyznaniowych ani ich propagować. Wyłączone są inicjatywy o charakterze komercyjnym.
5. Podstawą otrzymania wsparcia finansowego i merytorycznego dla realizacji inicjatywy lokalnej jest złożenie wniosku na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do Regulaminu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 roku – decyduje data wpływu.
6. Wniosek należy złożyć w wybranej spośród następujących form:
– w postaci formularza wniosku dostępnego na stronie www.gorna.pl (załącznik nr 2 do Regulaminu) złożonego w siedzibie Ośrodka Kultury „Górna” w poniedziałek i czwartek w godz. 9 -18, wtorek, środa i piątek w godz. 9 – 16 osobiście lub przesłanego drogą pocztową na adres: Ośrodek Kultury „Górna”, ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź
– mailowo, w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza wniosku dostępnego na stronie www.gorna.pl (załącznik nr 2 do Regulaminu), przesyłając na adres: projekty@gorna.pl
– poprzez elektroniczny system składania wniosków dostępny od czerwca 2018 roku na stronie www.inicjatywa.gorna.pl .
7. Formularz wniosku zawiera:
– dane wnioskodawcy,
– informacje dot. inicjatywy (tytuł, opis, czas oraz miejsce realizacji inicjatywy),
– opis potrzeb niezbędnych do realizacji inicjatywy: zapotrzebowanie osobowe, lokalowe, sprzętowe, materiałowe i inne, opcjonalnie również: szacunkowy koszt realizacji inicjatywy,

– opis promocji inicjatywy.
8. Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna lub grupa nieformalna (ze wskazanym przedstawicielem).
9. Wnioskodawcy niepełnoletni powinni załączać podpisaną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie.
10. Ośrodek Kultury „Górna” przy realizacji inicjatywy zapewnia wsparcie infrastrukturalne, merytoryczne oraz finansowe.
11. Na realizację inicjatyw Ośrodek Kultury Górna przeznaczy łączną kwotę 27 000,00 zł.

12. Z pośród poprawnie nadesłanych wniosków na inicjatywy lokalne 2018 wybranych zostanie od 3 do 7 inicjatyw, które zostaną zrealizowane.
13. Miejscem realizacji inicjatyw będzie obszar działania Ośrodka Kultury „Górna” (ul. Siedlecka 1, Łódź) – do dyspozycji zasoby infrastrukturalne budynku oraz ogród, opcjonalnie inna, wskazana na terenie Łodzi lokalizacja wybrana ze względu na specyfikę projektu.
14. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem zadania do realizacji.
15. Wszystkie osoby, które nadeślą pomysły na inicjatywy będą miały możliwość przedstawienia ich na spotkaniu o charakterze otwartym w Ośrodku Kultury Górna.
16. Uczestnicy spotkania wspólnie dokonają wyboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane.
17. Ośrodek zastrzega sobie prawo do kontaktu z wnioskodawcami przed rozstrzygnięciem konkursu.
18. Ośrodek zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji inicjatywy, jeśli zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy.

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2018.

Zadanie współfinansowane przez Miasto Łódź w ramach dotacji celowej